Podpis mandátnej zmluvy je na programe vtedy, ak máte záujem o to, aby vami určený mandatár vo vašom mene vybavil nejakú obchodnú záležitosť, môže to byť akákoľvek činnosť alebo vykonanie nejakého druhu právnickej činnosti na váš účet. V tom prípade je vhodné podpísanie mandátnej zmluvy.

Podpisom potvrdzujeme súhlas

To, ako má mandátna zmluva vyzerať, čo musí obsahovať a aké je jej znenie, je dané zákonom. Treba ju vypracovať a podpísať ju musia obe strany, mandant aj mandatár. V zmluve musia byť uvedené mená oboch zmluvných strán, obchodné mená, adresy sídla, IČO, zápis v OR, prípadne aj štátna príslušnosť. Zmluva je tvorená článkami, ktoré Mandátna zmluva obsahujú predmet zmluvy, s vysvetlením kto, čo a komu poskytne. Takisto sa musí uviesť aj výška odplaty mandatárovi, aj slovom, s upresnením dátumu splatnosti.

Mandátna zmluva musí obsahovať aj popis práv a povinností oboch zmluvných strán, ktoré sa rozpíšu jednotlivo pre každú z nich. Uvedú sa aj povinnosti mandatára voči mandantovi a naopak, udáva sa aj zodpovednosť za prípadné škody, ktoré vzniknú z niektorej zo strán s podmienkami, ktoré musí splniť. Takisto treba uviesť rozsah pokynov, ktoré má mandatár od svojho mandanta, aby vedel v akých mantineloch sa môže pohybovať. Po dohode zmluvných strán sa môžu uviesť aj iné, upresňujúce skutočnosti, podmienky a vzájomné vzťahy medzi nimi, aby boli zrozumiteľné a jasné pre obe z nich.

Zrozumiteľnosť textu je podstatná

Záverečné ustanovenia sú úpravou zmluvného vzťahu na základe Obchodného zákonníka a ustanovení či právnych predpisov. Upravuje sa tu aj forma dohody, že doplnenia a zmeny sú výlučne písomné a súhlasiť s nimi musia obe strany. Každá zo strán dostane jeden rovnopis mandátnej zmluvy, ktorá nadobudne platnosť v deň jej podpisu obidvoma stranami. Musí tam byť jasne formulované, že obidve zmluvné strany rozumeli všetkému, čo sa v nej píše, podpisujú ju slobodne a bez nátlaku či za nevhodných podmienok. Nasledujú podpisy mandanta aj mandatára, dátum a miesto podpisu s vlastnoručným podpisom a pečiatkou.