Kontajnery na sídliskách sú plné vyhodených potravín, ktoré ľudia nespotrebujú, a tak končia v odpade. V susednom Česku je to 33 kilogramov ročne, čo potvrdili aj výsledky výskumu vedcov z Mendelovej univerzity v Brne. V dotazníkoch, ktoré obyvatelia vypĺňali, však odhadovali iba 4 kilogramy ročne.

Pečivo na našom stole.jpg

Príčiny nadmerného plytvania
Trojročný projekt začal 1.júna tohto roka a jeho podstatou je preberanie komunálneho odpadu, no s tým začali až v auguste. Dáta sa budú zbierať v každom ročnom období, teda štyrikrát do roka. Je predpoklad, že množstvá odpadu budú rásť. Hlavnou príčinou je pravdepodobne nesprávne plánovanie nákupov, ale svoju rolu zohrávajú aj zľavy, keď ľudia nakúpia aj to, čo nepotrebujú a nespotrebujú. Ďalšou príčinou je neschopnosť zákazníkov rozlíšiť medzi dátumom spotreby a minimálnou trvanlivosťou, a tak vyhadzujú aj potraviny, ktoré ešte môžu konzumovať. Tento projekt pripravovali s cieľom zistiť, aké množstvo ľudia vyhodia dnes, aby bolo možné stanoviť si cieľ, o koľko ho treba znížiť, aby splnil záväzok EK, ktorá má v pláne do roka 2030 tento objem znížiť o polovicu.


Množstvá odpadu.jpg

Ako to prebieha a čo vyhadzujeme najčastejšie
Výskumníci začali rozborom odpadu, zisťovali pomer zastúpenia biologického a kuchynského odpadu a ten potom rozdelili na živočíšnu a rastlinnú zložku. Komunálny odpad bolo nutné ručne rozobrať a následne roztriediť, odvážiť a zaznamenať. Rozbor sídliskových kontajnerov ukázal, že biologický odpad bol v objeme 39%, živočíšna zložka tvorila 4% a rastlinná 28%. Výskum bude pokračovať v druhom roku meraniami, ale zároveň aj pôsobením na ľudí a v treťom roku budú prebiehať už len merania a pritom chcú zistiť, či predchádzajúce intervencie na obyvateľov mali vôbec nejaký význam. Vplývať na občanov budú dvoma spôsobmi, lacnejšia verzia bude lepenie samolepiek na smetné koše alebo formou letákov, druhý, ale drahší spôsob bude organizovanie workshopov na školách. Do akcie sa chcú zapojiť aj mestské časti, ale sledované domácnosti sa o tomto výskume dozvedieť nesmú. Doterajšie výsledky hovoria o tom, že najmenej vyhadzujeme mäso a najviac je zastúpené pečivo, ovocie a zelenina.